Izraelski „humanitaryzm”: wodny apartheid. Jak hasbara zaciera ślady

p.e.1984: UWAGA! Ten post zawiera niedostępną już w sieci wersję dyskusji. Aktywista hasbary, używający pseudonimu „ZGŁOŚ DO USUNIĘCIA” usunął swoje wypowiedzi. Nastąpiło to prawdopodobnie wskutek wykorzystania jego wypowiedzi w artykule demaskującym hasbarę w polskim internecie – na szczęście zachowałem zrzut ekranowy (do pobrania tutaj) i zapisałem stan na 25.04.2012. Zachowanie aktywisty hasbary jest cenną obserwacją – najwyraźniej hasbara nie chce być rozpoznawalna – i chce ukrywać swoje ewidentne dekonspiracje. Oczywiście niejako przy okazji – umniejszając wiarygodność materiału szkoleniowego zawierającego odwołania do usuniętych wypowiedzi. Poniżej zamieszczam wpis wraz z komentarzami – zgodnie ze stanem na 25.04.2012.

Przedruk za http://bliskiwschod.pl/2011/08/drugie-dno-okupacji/
Tekst wcześniej znajdował się na moim, obecnie ocenzurowanym blogu na salon24: Izraelski „humanitaryzm”: wodny apartheid – wersja ocenzurowana i z wyciętymi przez hasbarę komentarzami.

5 lipca rano izraelscy żołnierze weszli wraz z ciężkim sprzętem do palestyńskiej wioski Amniyr. Wojsko zniszczyło dziewięć cystern. Tydzień później żołnierze zniszczyli pompy i studnie w palestyńskich wioskach Doliny Jordanu: Al-Nasarya, Al-Akrabanya i Beit Hassan. W Betlejem brak wody doprowadził do zamieszek w obozach uchodźców.

Nierówny podział zasobów

Okupacja Zachodniego Brzegu Jordanu jest silnie związana z nierównym podziałem wody. Palestyńczycy oraz Izraelczycy dzielą dwa podstawowe rezerwuary wody rejonu: leżący na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu (ZBJ) zasilany spływającą z Gór Judzkich podziemny zbiornik wody gruntowej oraz wody Jordanu i jego dopływów. Wody gruntowe  ZBJ stanowią źródło jednej czwartej całości konsumowanej przez Izraelczyków wody oraz około 90 % wody konsumowanej przez Palestyńczyków zamieszkujących ZBJ. Jednocześnie zasoby gruntowe ZBJ są w 80% wykorzystywane przez Izraelczyków a jedynie w 20% przez ludność palestyńską.

Kontrola wody ponadto jest dochodowym choć wątpliwym moralnie interesem; okupowana ludność palestyńska jest zmuszona kupować wodę od Izraelskiego dostawcy i mimo, że zasoby wodne znajdują się na terenach zamieszkanych przez Palestyńczyków muszą oni płacić zawyżone stawki za jej dostawę. Polityka sprzedaży wody jest połączona z surowymi restrykcjami ograniczającymi kopanie studni, co zmusza Palestyńczyków do płacenia dyktowanych przez Izrael stawek. Każda studnia wybudowana bez pozwolenia władz okupacyjnych jest uznawana za nielegalną, co skutkuje jej zasypaniem. Pozwolenia są wydawane rzadko. Problem niszczenia studni dotyka najczęściej mieszkańców, żyjących w pobliżu żydowskich osiedli, ludność wiejską bądź osiadłych beduinów. Warto dodać, że główne kierunki żydowskiego osadnictwa to obszary dzięki wodnym zasobom urodzajne, a sami osadnicy za wodę płacą symboliczną opłatę.

W odbiorze Palestyńczyków brak dostępu do wody jest jednym z najbardziej dotkliwych przejawów okupacji.

Dyskryminację obrazują statystyki, limit wody przypadającej na jednego Palestyńczyka to 50l. dziennie, limit przysługujący żydowskiemu osadnikowi to 280 litrów. W niektórych rejonach średnia palestyńska konsumpcja to 20l. – minimum wymagane przez WHO do ogłoszenia konieczności interwencji humanitarnej.

Mimo, że zgodnie z porozumieniami z Oslo (1993), Izrael uznał palestyńskie prawo do dostępu do wody, to realia aplikowanej polityki tenże dostęp uniemożliwiają.Jak podają statystyki około 200 000 mieszkających na Zachodnim Brzegu Palestyńczyków nie jest podłączonych do sieci wodociągowych, a 95% wody w Strefie Gazy nie nadaje się do spożycia. Zgodnie z przeprowadzoną przez Bank Światowy analizą, niedoinwestowanie w zakresie dostępu do wody powoduje daleko idące konsekwencje dla palestyńskiej ekonomii w ogóle. Braki w zasobach wodnych powodują straty w skali makroekonomicznej. Konsekwencją jest utrata dochodu w wysokości prawie 20% rocznego PKB oraz utrata 110 000 miejsc pracy rocznie.

Wodne projekty. Inicjatywy skazane na porażkę?

Problem dostępu do stosunkowo skromnych zasobów wodnych jest powszechnie uważany za jedną z zasadniczych choć nie powszechnie komentowanych przyczyn konfliktu.

Jednocześnie jednak, część środowisk skupionych wokół zagadnienia uważa, że te problemy mogą być przezwyciężone poprzez szereg podejmowanych na terytorium okupowanym pozarządowych inicjatyw rozwojowych.

Zgodnie z ową filozofią podstawą ma być kooperacja pozarządowych aktorów reprezentujących obie strony – wysiłek na rzecz współpracy w ramach tzw. „projektów wodnych” może być podstawą do szerszej kooperacji a w ostateczności do budowania koniecznego dla porozumienia zaufania.

Jak mówił w wywiadzie dla agencji al-Jazeera Nader al-Khateeb, dyrektor palestyńskiej sekcji Friends of the Earth Middle East (FoEME):

Jeśli każda ze stron konfliktu uzna podstawowe dla człowieka prawo do dostępu do wody za uniwersalne będzie to oznaczać rozpoznanie człowieka w konflikcie. Woda może posłużyć jako instrument budowania empatii i zaufania. Niestety, póki co jest wykorzystywana jako narzędzie kary i dyskryminacji.

Głównym obszarem aktywności FoEME w regionie jest projekt nazwany „Good Water Neighbors” – przedsięwzięcie, które angażuje uczestników z Palestyńskiego Terytorium Okupowanego, Izraela i Jordanii. W przeciągu ostatnich pięciu lat projekt uruchomił 29 trans-granicznych inicjatyw.

Zgodnie z informacjami izraelskiej sekcji FoEME wysokość zainwestowanych w ramach projektu środków wyniosła 120 000 000 USD. Większość funduszy pochodzi z donacji USAID, Banku Światowego oraz instytucji Unii Europejskiej. Środki zostały przeznaczone na budowę studni, pomp, oczyszczalni i remonty kanalizacji.

Rozwój wspólnych inicjatyw stał się ponadto katalizatorem efektów politycznych. Znamiennym przykładem jest przypadek współpracy pomiędzy palestyńską wsią Wadi Fuqin a izraelską społecznością Tzur Hassadeh, które pracowały razem w ramach jednego z projektów. Inicjatywa przyniosła wyjątkowy efekt polityczny, kiedy obie społeczności jednym głosem sprzeciwiły się budowie Bariery Separacyjnej, która biegnąc przez terytoria obu wsi miała doprowadzić do oddzielenia mieszkańców, a w konsekwencji położyć kres współpracy.

Jak się jednak wydaje, nawet spektakularne w znaczeniu propagandowym pozarządowe inicjatywy będą wtórne w stosunku do efektu jaki mógłby być wywarty zmianą w polityce samego Izraela.

Większość osiągnięć okazuje się bowiem mało znaczącymi eksperymentami, których koszta są częstokroć za wysokie. W obliczu konsekwentnej polityki władz okupacyjnych, kontynuujących swoisty „wodny apartheid” międzynarodowe donacje są po prostu marnotrawione.

Jak uważa wielu przedstawicieli palestyńskiej strony problemu, wspólne projekty to nie wszystko. Zasadniczą kwestią nie jest bowiem infrastruktura, ale problem decyzyjności. Dopóki Palestyńczycy pozostaną zależni od dobrej woli Izraela, dopóty problem wody pozostanie aktualny. Zdaniem wielu specjalistów wspólne projekty mają szansę powodzenia tylko wtedy, gdy Palestyńczycy będą sami mogli decydować o swoich zasobach.

Jak komentował problem Amyad Alewi, palestyński ekspert organizacji „House of Water and Environment”:

Wspólna budowa wodociągów czy studni jest ideą piękną, ale nie praktyczną. Palestyńczycy nie chcą rozwiązania, w którym Izrael trzyma rękę na przysłowiowym kurku. Dopóki woda jest narzędziem szantażu, dopóty problem dostępu do niej będzie nierozwiązany.

Z punktu widzenia Alewiego niezależność w dostępie do wodnych zasobów musi być warunkiem wstępnym jakichkolwiek inicjatyw rozwojowych.

Problem wpisuje się w szerszy aspekt polityczny i jest częścią palestyńskiej suwerenności w ogóle. Część proponowanych projektów opiera się o współpracę, która z punku widzenia palestyńskiego jest co najmniej kontrowersyjna. Najbardziej dyskusyjne inicjatywy dotyczą perspektyw kooperacji pomiędzy Palestyńczykami a żydowskimi osadnikami.

Problem obrazuje przypadek palestyńskiej wsi Kafr ‘Ein położonej w pobliżu dużego bloku osadniczego Ariel.

Mieszkańcy Kafr ‘Ein od kilku lat uskarżają się na zanieczyszczenie rzeki nawadniającej kluczowe dla lokalnej społeczności uprawy oliwek. Jak twierdzą Palestyńczycy, źródłem zanieczyszczenia jest znajdująca się w osiedlu fabryka.

W 2009 pojawił się pomysł współpracy w ramach budowy oczyszczalni ścieków, która mogłaby służyć zarówno Żydom jak i Palestyńczykom. Przedstawiciele lokalnych palestyńskich władz w Salfit odmówili argumentując, że kooperacja byłaby pośrednią legitymacją osadnictwa. Z punktu widzenia Palestyńczyków rozwiązaniem powinno być wycofanie osadnictwa w ogóle. Jak argumentują, współpraca z nielegalnym z punktu widzenia prawa międzynarodowego podmiotem nie jest możliwa. Co więcej, w obliczu palestyńskiego stanowiska negocjacyjnego, które bezapelacyjnie domaga się rozwiązania osiedli, jakakolwiek kooperacja byłaby osłabieniem własnej pozycji w ramach rokowań.

Problem osadnictwa, podobnie jak zagadnienie dostępu do wody ma swój kontekst prawny. Wielu Palestyńczyków widzi w międzynarodowych programach pomocowych i rozwojowych instrument wyręczania władz Izraela, który jako okupant jest zobowiązany szeregiem przepisów z kanonu międzynarodowego prawa humanitarnego; w tym, prawa zabraniającego wykorzystywanie czy zabór zasobów naturalnych ludności okupowanej. Problematyka wody jawi się zatem nie tyle jako kwestia ilości i jakości kooperacyjnych projektów czy zaawansowania planów rozwojowych, ale jako jeden z zasadniczych elementów dyskusji poszanowania praw człowieka w ogóle.

Dopóty bowiem państwo Izrael, nie uzna prawa dostępu do wody za prawo przyrodzone przysługujące każdej istocie ludzkiej bez względu na jej narodowość, problem nierównego podziału zasobów wodnych będzie pozostanie aktualny.

Źródła: Palestine Media Centre, CJPME, World Health Organization, +927 Blog, FOEME, electronic intifada, House of Water and Environment, al-Jazeera.

Więcej na temat problemu wody w regionie także w:

Bliski Wschód łaknie wody (03.06.2011)
 

Komentarze:

 • @autor
  ” … Z punktu widzenia Palestyńczyków rozwiązaniem powinno być wycofanie osadnictwa w ogóle. Jak argumentują, współpraca z nielegalnym z punktu widzenia prawa międzynarodowego podmiotem nie jest możliwa. Co więcej, w obliczu palestyńskiego stanowiska negocjacyjnego, które bezapelacyjnie domaga się rozwiązania osiedli, jakakolwiek kooperacja byłaby osłabieniem własnej pozycji w ramach rokowań… ”

  Wczoraj w godzinach wieczornych Ukrainiec Kliczko dopuścił się brutalnego pobicia na polskim patriocie o nazwisku Adamek. Wydarzenie, rejestrowane przez liczne kamery, było obserwowane przez liczony w dziesiątkach tysiący tłum. A jednak nikt z obecnych nie pospieszył z pomocą bitemu nieszczęśnikowi.
  Pogołoski o tym, że Adamek prowokował Ukraińca, zachowywał się agresywnie, uderzył go w twarz i odmawiał mu prawa do istnienia, są właśnie tym: pogłoskami. Nieudolną próbę obrony brutala bardzo łatwo przejrzeć na wylot jeśli postawi się koło siebie Ukraińca i Polaka. Ten pierwszy jest o tyle większy, cięższy, silniejszy i o tyle ma większy zasięg ramion, że tylko idiota mógłby uwierzyć w te brednie o atakach ze strony Adamka. Jak donoszą źródła zbliżone do rodziny Adamków, im chodziło o nic ponad to czym cieszą się inni: o swobodny dostęp.
  Trzeba dodać, że Adamkowi z dnia na dzień przybywa sojuszników, których rozsierdził tryumfalny gest Ukraińca wznoszącego zaciśnięte pięści nad głową zaraz po dokonaniu swego ohydnego czynu. Opinia publiczna domaga się powściągnięcia bezkarnego brutala z Ukrainy.

  OWANUTA,  | 11.09.2011 20:03, link
 • @Owanuta
  Napisz jeszcze raz clue, tego, co chcesz w sposób rozlazły przekazać. Na to powyżej mogę odpowiedzieć, że Palestyńczycy są na swojej ziemi, Żydzi są osadnikami-kolonizatorami. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego Izrael jest agresorem i okupantem, a nie Autonomia Palestyńska. I na koniec – najlepszą pożywką dla ekstremizmów jest nędza pomieszana z brakiem perspektyw. Kto tą pożywkę Palestyńczykom funduje, pozostawiam do samodzielnego rozstrzygnięcia.
  PALMER.ELDRITCH.1984,  | 11.09.2011 20:16, link
 • @palmer.eldritch.1984
  Niczego nie będę poprawiał w swoim komentarzu rozlazłym. Właśnie takim go lubię. A co najważniejsze, Twoja odpowiedź pełna nieprawdziwych stwierdzeń, pokazuje wyraźnie, żeś mój komentarz dobrze zrozumiał.

  Pożywkę dla arabskiej „ulicy”, w tym i palestyńskiej, fundują ich opresyjne, niedemokratyczne reżimy, które mają głęboko w poważaniu los swoich poddanych, brak wody, szkól i perspektyw… Jak dotąd ekstremiści wywodzą się z zamożnych klas średnich.

  Polecam Ci moją notkę – tłumaczenie:

  http://nuta.salon24.pl/321436,genesis-na-poczatku

  OWANUTA,  | 11.09.2011 20:35, link
 • @Owanuta
  ZTZT,  | 11.09.2011 20:51, link
 • @Owanuta
  Jasne, ich reżimy zasypują im studnie, bombardują ich domy, od czasu do czasu przyjeżdżają czołgami i buldożerami to i owo zrównać z ziemią. Zapewne również to zamożna klasa średnia oddaje swoje dziecko na rzeź, jako szachida za 10000USD.
  Powiem tak – jeśli moja odpowiedź pełna jest nieprawdziwych stwierdzeń, to nie wiem, czego jest pełna Twoja.
  Co do tekstu linkowanego – to jakaś izraelska „czerwona książeczka Mao”? Bo jakoś tego, co piszą na Wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Israel#Escalation_of_Hostilities.2C_January.E2.80.93May_1948 nie da się pogodzić z sielankowym sadzeniem kwiatków i pokojowym wykupem ziemi.
  PALMER.ELDRITCH.1984,  | 11.09.2011 21:17, link
 • @palmer.eldritch.1984
  Half truth is not a truth. I don’t think I can help your bleeding heart. You are able to cray over Palestinian mothers sending willingly their children to murder Jews, and die in the process. You are able to force yourself into a state of false compassion, which in turn leads to be able to conceive the idea that somehow those terrible Jews are to be blamed for decisions made by full of hate inhumane mothers of Palestinian homicidal bombers.
  OWANUTA,  | 11.09.2011 21:17, link
 • @Owanuta
  Nie wiem, co to „cray”. Rozumiem, że teza o sadzeniu kwiatków i pokojowym wykupie się zdezaktualizowała po moim linku – i teraz zajmujemy się psychoanalizą „zdehumanizowanych matek, posyłających z własnej woli swoje dzieci na śmierć”. Nie znam się na psychologii, ale mam niejasne podejrzenie, że aby matka coś takiego robiła musi nie tylko żyć w nędzy, ale i mieć poczucie strasznej krzywdy i bezsilności. A o nienawiści wiem niewiele, ale czasem nie bierze się ona z powietrza. I na koniec mam małą uwagę – w Polsce kopanie leżącego słabo się sprzedaje, dlatego trudno nam pojąć szowinistycznych Żydów – ale się staramy.
  PALMER.ELDRITCH.1984,  | 11.09.2011 21:38, link
 • @palmer.eldritch.1984
  you are right, it should say: cry
  OWANUTA,  | 11.09.2011 21:41, link
 • @Owanuta
  Nie pisz ad personam, bo to strata czasu, takie wypowiedzi wywalam. To ostatnie ostrzeżenie, następna wycieczka ad personam oznacza ban.
  PALMER.ELDRITCH.1984,  | 11.09.2011 21:56, link
 • @palmer.eldritch.1984
  Twój blog Twoje reguły.
  OWANUTA,  | 11.09.2011 22:00, link
 • @palmer.eldritch.1984
  „Palestyńczycy są na swojej ziemi, Żydzi są osadnikami-kolonizatorami.”

  Cos w tym jest.

  Jakby ci Zydzi, wczesniej wypedzani z panskiego kraju do Izraela („Zydzi wynocha do Izraela!”, „Syjonisci do Dajana!”, „Polska dla Polakow!”) mieli odrobine przyzwoitosci, to by zrozumieli, ze w Polsce im zyc nie wolno („Polska dla Polakow!”) a w Izraelu tez im zyc nie wolno, bo sa tam „osadnikami-kolonizatorami”. Rzozumieliby, ze zyc i oddychac nie wolno im _nigdzie_, wybudowaliby sobie jakis duzy komin i poszli by sobie wszyscy do tego komina.

  Niestety te paskudne Zydy (ze tez kary na nich nie ma) uparly sie, ze beda zyc i oddychac. Malo tego – uparly sie, ze skoro ich wypedzono do Izraela („Moski won do Izraela!”, „Polska dla Polakow!”) to sie z tego Izraela nie wyniosa ani do zadnego duzego komina, ani „do morza”, jak to zapowiadaja raz po raz panscy kudlaci ulubiency.

  No i powstaje problem. Lata mijaja, kumuluja sie w dziesieciolecia, a te paskudne Zydy zyja i oddychaja, jakby nigdy nic. I ciezko cos na to poradzic, bo maja od ciezkiego zarabania artylerii – zwyklej i rakietowej. I od cholery ciezkich czolgow. I zajefajne rakiety balistyczne, w zasiegu ktorych jest caly Bliski Wscod i pol Europy.

  Obawiam sie zatem, ze polscy antysemici beda jakos musieli przyzwyczaic sie to tego oburzajacego stanu rzeczy: Gdzies w dalekim swiecie ciagle jeszcze zyja Zydzi nieprzerobieni na mydlo. I raczej nie bedzie ich latwo zagonic do jakiejs oblanej benzyna stodoly.

  Z wyrazami wspolczucia –

  ZGLOS DO USUNIECIA,  | 11.09.2011 22:50, link
 • @palmer.eldritch.1984
  „Jasne, ich reżimy zasypują im studnie, bombardują ich domy, od czasu do czasu przyjeżdżają czołgami i buldożerami to i owo zrównać z ziemią. ”

  Straszne. Taki „Palestynczyk” nie moze sobie nawet w „zydkow” rakietami postrzelac, bo jak sprobuje, to od razu wredni syjonisci przylatuja i robia mu kuku. Malo tego – „Palestynczyk” nie moze nawet bomby podlozyc w zydowskim autobusie, bo przez mur droga utrudniona.

  Ciezka jest w dzisiejszych czasach dola oenerii szmalcowniczej. Tylu tych „zydkow” zyje i oddycha – i nie ma jak ich do jakiejs oblanej benzyna stodoly zapedzic. I na zadne nowe zlote zniwa sie nie zanosi. Az tej oenerii szkoda.

  ZGLOS DO USUNIECIA,  | 11.09.2011 22:54, link
 • @palmer.eldritch.1984
  „Nie pisz ad personam, bo to strata czasu, takie wypowiedzi wywalam. To ostatnie ostrzeżenie, następna wycieczka ad personam oznacza ban.”

  Gostek – a mnie nie zbanujesz? Ja bardzo lubie jak mnie banuja. A po malej chwili widzimy sie ponownie.

  ZGLOS DO USUNIECIA,  | 11.09.2011 22:56, link
 • @zglos do usuniecia
  Bardzo mnie bawią trzy powyższe posty, bo obnażają niski poziom kultury i wiedzy autora. Jak również sporą dawkę negatywnych emocji skierowanych do kogoś, kto nie deklaruje się jako antysemita, ale zachodzi cień podejrzenia, że ma wątpliwości co do moralnego prawa silniejszego do kopania słabszego.

  Wypadałoby jednak znać historię powstania państwa Izrael, jak również okoliczności przybycia tam kolejnych fal osadników i uchodźców. Mogłoby się okazać, że okoliczności tego przybycia były odmienne, niż odmalowane jako:
  ZGLOS DO USUNIECIA: Niestety te paskudne Zydy (ze tez kary na nich nie ma) uparly sie, ze beda zyc i oddychac. Malo tego – uparly sie, ze skoro ich wypedzono do Izraela („Moski won do Izraela!”, „Polska dla Polakow!”) to sie z tego Izraela nie wyniosa ani do zadnego duzego komina, ani „do morza”, jak to zapowiadaja raz po raz panscy kudlaci ulubiency.. To można doczytać nawet w linku z wikipedii powyżej.

  Druga zabawna kwestia to rozwinięcie opowieści:
  ZGLOS DO USUNIECIA: Obawiam sie zatem, ze polscy antysemici beda jakos musieli przyzwyczaic sie to tego oburzajacego stanu rzeczy: Gdzies w dalekim swiecie ciagle jeszcze zyja Zydzi nieprzerobieni na mydlo. I raczej nie bedzie ich latwo zagonic do jakiejs oblanej benzyna stodoly.
  Polscy „antysemici” ratowali Żydów tysiącami przed przemianą w mydło – jeśli nie dziesiątkami tysięcy, czego francuscy, węgierscy, rumuńscy czy amerykańscy (historia statku „St. Louis” z uchodźcami ) filosemici nie robili. Cieszę się, że wyszedł również wątek „polskich antysemitów” z Jedwabnego, bo zgodnie z poszlakami zgromadzonymi w śledztwie IPN (http://www.naszawitryna.pl/jedwabne_190.html) mord miał miejsce pod nadzorem i z udziałem niemieckich formacji tyłowych, wystrzelone pociski pistoletowe wskazują na udział oficerów niemieckich. Czy w tej sytuacji zachowanie ludności polskiej było dobrowolne, czy wymuszone niemieckimi groźbami – zaczyna być kwestią otwartą dla historyków. (p.e.1984: Uwaga: zagadnienie mordu w Jedwabnem zostało zbadane w ramach prywatnego „śledztwa”, którego ustalenia zostały zawarte w dwóch tekstach: Prawda o “pogromie” w Jedwabnem. Mordowali Niemcy, a nie – Polacy. i Jedwabne oszczerstwo i haniebne przeprosiny. Teksty oparte są m. in o zeznania świadków, dokumenty i publikacje IPN oraz filmy dokumentalne. Teksty te stanowią jedno z najbardziej kompletnych internetowych kompendiów wiedzy o zbrodni w Jedwabnem.)

  Pisanie w afekcie niekiedy jest przyczyną zgubienia kontekstu:
  ZGLOS DO USUNIECIA: „Jasne, ich reżimy zasypują im studnie, bombardują ich domy, od czasu do czasu przyjeżdżają czołgami i buldożerami to i owo zrównać z ziemią. ”

  Straszne. Taki „Palestynczyk” nie moze sobie nawet w „zydkow” rakietami postrzelac, bo jak sprobuje, to od razu wredni syjonisci przylatuja i robia mu kuku. Malo tego – „Palestynczyk” nie moze nawet bomby podlozyc w zydowskim autobusie, bo przez mur droga utrudniona.
  Gwoli przypomnienia – komentowany artykuł nie traktuje o ostrzale rakietowym, podkładaniu bomb i prawie Palestyńczyków do tych czynności, tylko o kopaniu studni i dostępie do wody. I o drastycznych zachowaniach wojsk okupacyjnych, pozbawiających ludzi dostępu do wody. A dodatkowo – o dość nieetycznym w tej sytuacji – handlu wodą pitną. Faktycznie, w tym kontekście porównanie ze szmalcownictwem może się nasuwać. Lecz nie z ONR-owcami (choć- gwoli ścisłości historycznej – związki „oenerii” ze szmalcownictwem wydają mi się trudne do udowodnienia jako prawidłowość statystyczna) w roli głównej.

  ZGLOS DO USUNIECIA: Gostek – a mnie nie zbanujesz? Ja bardzo lubie jak mnie banuja. A po malej chwili widzimy sie ponownie.
  Ten post też pozostawię – jest na tyle żenujący i obnażający mentalność autora, że piwinien zostać.

  PALMER.ELDRITCH.1984,  | 11.09.2011 23:36, link
 • @palmer.eldritch.1984
  „Polscy „antysemici” ratowali Żydów tysiącami przed przemianą w mydło ”

  Zgadza sie, na przyklad w Radzilowie – jak spalili w oblanej benzyna stodole wszystkich radzilowskich Zydow, to rzeczywiscie „uratowali” tych Zydow przed przerobka na mydlo. Podobnie w jedwabnem – jak spalili w oblanej benzyna stodole wszystkich jedwabienskich Zydow, to rzeczywiscie „uratowali” tych Zydow przed przerobka na mydlo.

  „mord miał miejsce pod nadzorem i z udziałem niemieckich formacji tyłowych, ”

  G..o prawda. Merde, katoliku. Wasz wlasny Instytu Pamieci Narodowej uczciwie opisal, jak twoi znakomici rodacy mordowali Zydow w pogromach – w Jedwabnem, w Radzilowie, w Wasoszy i gdzie tylko sie nadarzala okazja. Niedlugo potem endecka ultraprawica „odzyskala” IPN, ale dwutomowe dzielo „Wokol Jedwabnego” zdazylo sie ukazac. Z pelna dokumentacja przerazajacych pogromow, za co chwala uczciwym polskim historykom.

  Daj mi bana, gostek. A ja wtedy skontaktuje sie z administracja Salonu. Juz paru specjalistow od antysemickiej propagandy wylecialo z Salonu. Cos czuje, ze bedziesz swoje cenne uwagi pisal weglem na scianie.(p.e.1984: dość prorocze, zważywszy, że zarząd salonu24 10.08.2012 ukrył całą zawartość mojego bloga – oczywiście zwyczajowo – bez jakiegokolwiek uzasadnienia; salon24 to przedsięwzięcie klasy „projekt Zion” – czyli forum utworzone dla z góry zaplanowanej kasty „autorytetów”, „ludzka mierzwa” służyła tam wyłącznie do ściągnięcia publiki – czyli wykreowania „grupy konsumenckiej”)

  ZGLOS DO USUNIECIA,  | 11.09.2011 23:48, link
 • @palmer.eldritch.1984
  „Gwoli przypomnienia – komentowany artykuł nie traktuje o ostrzale rakietowym, podkładaniu bomb i prawie Palestyńczyków do tych czynności, tylko o kopaniu studni i dostępie do wody. I o drastycznych zachowaniach wojsk okupacyjnych, pozbawiających ludzi dostępu do wody.”

  Ta, jasne, pozbawieni „dostepu do wody” „palestynczycy” umieraja z pragnienia, biedni. dziwnym trafem agencje jakos o tym nie wspominaja, ale polscy antysemici na pewno wiedza lepiej.

  „A dodatkowo – o dość nieetycznym w tej sytuacji – handlu wodą pitną. Faktycznie, w tym kontekście porównanie ze szmalcownictwem może się nasuwać. L”

  Woda pitna to handlowali twoi znakomici rodacy – kolejarze z warszwskiego wezla, ktorzy nie szczedzac wysilku wozili ludzkie paliwo do gazu i pieca – dzien po dniu, tydzien po tygodniu. Butelka wody podana do btdlecego wagonu kosztowala pierscionek z brylantem. A teraz interesy sie popsuly. ja rozumiem, ze to boli…

  ZGLOS DO USUNIECIA,  | 11.09.2011 23:56, link
 • @palmer.eldritch.1984
  „Gwoli przypomnienia – komentowany artykuł nie traktuje o ostrzale rakietowym, podkładaniu bomb i prawie Palestyńczyków do tych czynności, tylko o kopaniu studni i dostępie do wody.”

  Jest takie stare zydowskie przyslowie:

  „Chcesz miec duzo wody – nie strzelaj w Zydow rakietami”.

  ZGLOS DO USUNIECIA,  | 11.09.2011 23:57, link
 • @zglos do usuniecia
  ” … Jest takie stare zydowskie przyslowie:

  „Chcesz miec duzo wody – nie strzelaj w Zydow rakietami”. ”

  :))

  OWANUTA,  | 12.09.2011 00:08, link
 • @zglos do usuniecia
  Widzę, że przybyły kolejne komentarze na „poziomie”. Bardzo mnie to cieszy i bawi, nie ukrywam.

  Zaczniemy może od tego, że żeby zarzucać komuś antysemityzm, trzeba mieć blade pojęcie, czym on jest. Polecam http://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism#Definition. Cały problem polega na tym, że potępianie polityki państwa Izrael wobec Palestyńczyków i wytykanie niemoralności oraz bezprawności jego działań nie może być nazwane antysemityzmem. Zacytuję dwie definicje: „Helen Fein defines it as hatred toward Jews—individually and as a group—that can be attributed to the Jewish religion and/or ethnicity”, „a persisting latent structure of hostile beliefs towards Jews as a collective manifested in individuals as attitudes, and in culture as myth, ideology, folklore and imagery, and in actions – social or legal discrimination, political mobilization against the Jews, and collective or state violence – which results in and/or is designed to distance, displace, or destroy Jews as Jews.””According to Lewis, antisemitism is marked by two distinct features: Jews are judged according to a standard different from that applied to others, and they are accused of „cosmic evil.” Thus, „it is perfectly possible to hate and even to persecute Jews without necessarily being anti-Semitic” unless this hatred or persecution displays one of the two features specific to antisemitism.”

  Po przeczytaniu tego powyżej pisanie o mnie, jako „specjaliście od antysemickiej propagandy” jest żałosne i śmieszne. Podobnie jak twierdzenie, że potępianie polityki wobec Palestyńczyków jest równoważne z domaganiem się likwidacji państwa Izrael i zgodą na wymordowanie Żydów.
  Niestety pojawiły się również próby szantażu:
  Daj mi bana, gostek. A ja wtedy skontaktuje sie z administracja Salonu. Juz paru specjalistow od antysemickiej propagandy wylecialo z Salonu. Cos czuje, ze bedziesz swoje cenne uwagi pisal weglem na scianie.
  W języku logiki powyższy cytat oznacza tyle:
  Jeśli to, co piszę jest antysemickie [nie jest, na marginesie – bardzo szanuję przyzwoitych i uczciwych Żydów – Icchaka Rabina (szkoda, że zginął – i szkoda, że Palestyńczycy nie dorobili się podobnego przywódcy), Normana Filkensteina, Noama Chomsky’ego (sami renegaci?), wszystkich zaangażowanych w proces pokojowy (zdrajcy?), wszystkich, którzy brzydzą się szowinizmem i rozumieją, że złem jest również krzywda wyrządzana komuś spoza swojego narodu (lewacy?)] i ośmielę się po tych występach powyżej zbanować, ktoś niekompetentny i niekulturalny doniesie na mnie. Jeśli chcę pisać prawdę, nie mogę się pozwolić szantażować – i muszę zbanować – w przeciwnym razie, to co piszę przestanie być wiarygodne. Tak więc – ban. Zapraszam pod innym nickiem, ale ostrzegam, zwracanie się do mnie per ‚gostek’ (lub w inny sposób, zorientowany na ‚naruszenie dóbr osobistych’ lub demonstrowanie braku szacunku) skończy się od razu banem. Tym razem przeszło tylko ze względu na to, że chciałem sobie pooglądać „egzotykę w akcji”.

  ZGLOS DO USUNIECIA:Zgadza sie, na przyklad w Radzilowie – jak spalili w oblanej benzyna stodole wszystkich radzilowskich Zydow, to rzeczywiscie „uratowali” tych Zydow przed przerobka na mydlo. Podobnie w jedwabnem – jak spalili w oblanej benzyna stodole wszystkich jedwabienskich Zydow, to rzeczywiscie „uratowali” tych Zydow przed przerobka na mydlo.
  p.e.1984: Uwaga: zagadnienie mordu w Jedwabnem zostało zbadane w ramach prywatnego „śledztwa”, którego ustalenia zostały zawarte w dwóch tekstach: Prawda o “pogromie” w Jedwabnem. Mordowali Niemcy, a nie – Polacy. i Jedwabne oszczerstwo i haniebne przeprosiny. Teksty oparte są m. in o zeznania świadków, dokumenty i publikacje IPN oraz filmy dokumentalne. Teksty te stanowią jedno z najbardziej kompletnych internetowych kompendiów wiedzy o zbrodni w Jedwabnem.

  Żeby coś było jasne – wszystko należy rozważać w relacji do zjawisk porównywalnych. Zapewne wśród Polaków znalazło się nieco degeneratów, bo w każdym narodzie i w każdym czasie znajdą się jednostki zachowujące się nieetycznie – czy też zwykłych bandziorów i oprawców. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka drobiazgów.
  Po pierwsze – warto rzucić okiem na statystyki http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwy_w%C5%9Br%C3%B3d_Narod%C3%B3w_%C5%9Awiata#Statystyka. Okazuje się, że na pierwszym miejscu są … Polacy? Co ciekawe – Francuzom, Holendrom i Belgom za ukrywanie Żydów nie groziła kara śmierci (łącznie z rodziną!). Ukraińcy, zagrożeni identyczną karą okazali się prawie 3x mniej Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. To o czymś świadczy.
  Po drugie – polskie państwo podziemne jako jedyne powołało organizację podziemną dedykowaną ratowaniu Żydów na terenach okupowanych przez Niemców: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Pomocy_%C5%BBydom.
  Po trzecie – polskie państwo podziemne, działając w trudnych warunkach konspiracyjnych, walczyło z hienami próbującymi wykorzystywać tragedię Żydów, osoby żerujące na nieszczęściu były traktowane jako zdrajcy i karane śmiercią: http://pl.wikipedia.org/wiki/Szmalcownik.
  Jeśli się weźmie powyższe pod uwagę – plucie na Polaków za występki nielicznych i potępianych oraz zwalczanych, na ile się warunkach okupacyjnych dało, bandziorów jest haniebne. Szczególnie w kontekście tego, co działo się we Francji, na Węgrzech, we Włoszech czy w Rumunii.

  Dalej – sprawa mordu w Jedwabnem pozostaje niezbadana, ponieważ, na żądanie strony izraelskiej, polska prokuratura nie mogła dokończyć postępowania dowodowego (http://www.naszawitryna.pl/jedwabne_190.html). W tej sytuacji większej wagi nabierają zeznania z dochodzenia i procesu z 1948-1949:
  http://wiadomosci.onet.pl/waszymzdaniem/66367,jedwabne_2_proces_lomzynski_z_dedykacja__dla_g_miecugowa,artykul.html i
  http://www.bialystok.ap.gov.pl/lomza/jedwabne.html. Dodatkowo ważną poszlaką jest
  http://web.archive.org/web/20071124014038/http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_010901/publicystyka/publicystyka_a_1.html.

  Historyka śledczego (i każdego dociekliwego człowieka) może zastanawiać, jak to się stało, że nagle, w ciągu kilku tygodni doszło w kilkunastu/kilkudziesięciu miejscowościach, w których wcześniej pogromów nie widziano – do mordów, przebiegających według identycznego scenariusza – w których istotną rolę pełniła benzyna (mocno na Polesiu deficytowa już w 1939r, ale nie w jednostkach niemieckich). Link http://web.archive.org/web/20071124014038/http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_010901/publicystyka/publicystyka_a_1.html wskazuje na to, że była to zaplanowana, szeroko zakrojona akcja niemiecka, z udziałem oddziałów specjalnych SS co najmniej na poziomie sprawstwa kierowniczego, a wiele wskazuje na to, że również współsprawstwa i wymuszenia.

  ZGLOS DO USUNIECIA:Ta, jasne, pozbawieni „dostepu do wody” „palestynczycy” umieraja z pragnienia, biedni. dziwnym trafem agencje jakos o tym nie wspominaja, ale polscy antysemici na pewno wiedza lepiej.
  Gdyby w jego własnym domu ktoś szanownego interlokutora przykuł kajdankami do kaloryfera, dawał mu dziennie 4 litry wody i dość żywności, by nie umarł z głodu, też agencje nie powinny wspominać?

  No i wreszcie mamy
  „A dodatkowo – o dość nieetycznym w tej sytuacji – handlu wodą pitną. Faktycznie, w tym kontekście porównanie ze szmalcownictwem może się nasuwać. L”

  ZGLOS DO USUNIECIA:Woda pitna to handlowali twoi znakomici rodacy – kolejarze z warszwskiego wezla, ktorzy nie szczedzac wysilku wozili ludzkie paliwo do gazu i pieca – dzien po dniu, tydzien po tygodniu. Butelka wody podana do btdlecego wagonu kosztowala pierscionek z brylantem. A teraz interesy sie popsuly. ja rozumiem, ze to boli…
  Czym się zajmowali moi znakomici rodacy w organizacjach powołanych przez mój naród, to już opisałem powyżej. Również, co te organizacje powołane przez mój naród robiły z osobami żerującymi na dramacie Żydów. Porównywanie czynów pojedynczych osób, dokonywanych przez te osoby indywidualnie z działaniami PAŃSTWA, realizującego określoną POLITYKĘ jest manipulacją. Ale godzącą w tego, kto tej manipulacji używa. Jeśli czyn jest ohydny, jeśli dokonuje go jednostka, o ileż jest ohydniejszy, jeśli dopuszcza się go aparat państwowy na całym narodzie?

  „Gwoli przypomnienia – komentowany artykuł nie traktuje o ostrzale rakietowym, podkładaniu bomb i prawie Palestyńczyków do tych czynności, tylko o kopaniu studni i dostępie do wody.”

  ZGLOS DO USUNIECIA:Jest takie stare zydowskie przyslowie:
  „Chcesz miec duzo wody – nie strzelaj w Zydow rakietami”.

  Jeśli banda fanatyków wystrzeliła parę rakiet (co potępiam), to należy pociągnąć do odpowiedzialności tych fanatyków, czy niszczyć studnie i cysterny w wioskach? W ilu wioskach? Czemu służy odpowiedzialność zbiorowa, jeśli nie eskalacji przemocy. Ale przecież te studnie nie są niszczone w odwecie, tylko w ramach określonej polityki, niezależnie od tego, czy paru głupców i drani odpali rakiety, czy nie.

  Z Polakami bardzo trudno się rozmawia, bo nas silniejsi kopali długo i mocno. Dlatego między innymi reagujemy na atak Rosji na Gruzję, mimo, że cały wolny świat udaje, że nic się nie dzieje (p.e.1984: Pisząc o ataku Rosji na Gruzję nie wiedziałem o niejasnościach związanych z tym konfliktem. Dziś zapewne sformułowałbym myśl inaczej. Gruzja została obarczona winą za wywołanie konfliktu przez speckomisję ekspertów [„Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia”] pod patronatem UE. Każdy więc powinien po zapoznaniu się z ww. raportem rozstrzygnąć na własną rękę, kto zaatakował.).

  A w sprawie kolonizacji Zachodniego Brzegu mogą się Polakom nasuwać głupie skojarzenia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamojszczyzna_%281942-1943%29. Uczciwym Żydom też w kontekście okupacji przychodzą do głowy dziwne pomysły, jak np. Davidowi Hirschowi (profesor socjologii) podczas „The global forum for combating antisemitism”, Feb 24-25 2008, Jerusalem.

  PALMER.ELDRITCH.1984,  | 13.09.2011 14:09, link

2 Responses to Izraelski „humanitaryzm”: wodny apartheid. Jak hasbara zaciera ślady

 1. grzanek says:

  Ależ ten gu…j bezczelny w swojej głupocie i zakłamaniu. Po wyłuszczeniu łopatologicznie kwestii Jedwabnego, dalej, jak mantrę powtarzał swoje zaklęcie o benzynie… pewnie w myśl zasady swojego guru, twórcy państwa Izrael, niejakiego Adolfa Schickelgrubera, że „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”, czy jakoś podobnie. Ech, krew się w żyłach gotuje. Szkoda, że tacy „uczciwi ludzie” jak Zglos do usuniecia obsiedli nie tylko salon, ale i wikipedię – proponuję odwiedziny historii usuniętych haseł: antygoizm, supremacyzm i żydowska supremacja.

 2. wlodek43 says:

  Kapitalne odnośniki do artów, ale ja osobiście skupiam się na pisaniu o prawdziwym obliczu dezinformacji, przede wszystkim żydowskiej, na jak największej ilości stron, a to dlatego,żeby uzmysłowić jak największej ilości czytelników z jakim draństwem mamy do czynienia. Wklejam linki które unaoczniają prawdziwy charakter Narodu Wybranego” i podaje cytaty min. z Talmudu. Jak pierwszy raz spotkałem się z zapisami świętej księgi Żydów to oniemiałem. To jak spis praw bandytów i złodziei! nieprawdopodobne? a jednak.https://www.google.com/search?q=Pedofilia+brudna+tajemnica+Talmudu&rlz=1C1KMZB_enGB514GB514&oq Pojawiły si też arty o trollowaniu na necie polskiej Hasbary, i też wklejam by rodacy się zaznajamiali z bardzo dużym problemem i umieli rozróżniać fałsz od prawdy. To bardzo trudne zważywszy na sprawnie poruszających się zawodowych i półzawodowych agentów żydowskich. Zwróciłem uwagę na nieustawiczne (Palmer.Eldritch.1984: Nieustające raczej?) ataki na kościół. Jestem zdania, że za nieprawidłowości w kościele powinni odpowiadać sami zainteresowani, a łamiący prawo, chociażby pedofile, karać wg. polskiego prawa karnego. Nie może jednak odpowiadać cała społeczność katolicka czy wyznaniowa w ogóle. Pisze też o celowych działaniach ,,rozmydlających” tematy i przekierowujący ja na inne tory. http://www.vismaya-maitreya.pl/teorie_spiskowe_zatrudnie_trolla_-_czyli_jak_manipulatorzy_zatruwaja_zycie_normalnym_internautom.html Szkoda tylko że tak mało osób nie rozumie problemu (Palmer.Eldritch.1984: Miał Pan na myśli, jak sądzę – „tak mało osób rozumie problem”.). Pozdrawiam
  ___________________
  Palmer.Eldritch.1984: Ataki na kościół idą z wielu stron – neopogańskiej (rodzimowiercy, Zadruga), masońskiej, tradycjonalistyczno-katolickiej (zarzuty na tle II Soboru Watykańskiego), stricte narodowej (o judeokatolicyzm, czyli forsowanie w Polsce Judeopolonii). Żydzi atakują raczej pewne formy i przejawy chrześcijaństwa, które są niewygodne dla ich planów – niż sam, w znacznej mierze kontrolowany przez nich kościół, dostosowywany do ich planów. Nie ma powodów, dla których to, co we współczesnym kościele w Polsce złe dla narodu polskiego (patrz np. Katoliccy budowniczowie Judeopolonii) nie miałoby być krytykowane z pozycji narodowych. Osobiście uważam, że praktyki religijne (przynależność do określonego kościoła – lub brak takowej przynależności) i wyznawany światopogląd są prywatną, indywidualną sprawą każdego Polaka (warto dodać, że judaizm nie należy do religii – to skodyfikowany i ubrany w atrybuty wyznania żydowski nacjonalizm, religia stricte narodowa, związana z przynależnością narodową). Obowiązki narodowe mają naturę wspólnotową, powszechną i publiczną. Mieszanie sfery światopoglądowej z obowiązkami wobec narodu i państwa narodowego to nieporozumienie, wprowadzanie do pragmatycznej idei narodowej pierwiastka irracjonalnego i tworzenia zarzewia konfliktu (nierozstrzygalnego racjonalnie!) wewnątrz ruchów narodowych. Polak prywatnie jako katolik ma pełne prawo bronić danego kościoła bądź danej religii w tej czy innej sprawie. Jako wyznawca określonego światopoglądu, a nie jako narodowiec.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: